جهت مشاهده ویدئوهای آفلاین برروی ادامه مطلب کلیک کنید

 

 

 فارسی 26 فروردین

   تولید محتوا 25فروردین 5-1

  تولید محتوا 25فروردین 4-1

 تولید محتوا 25فروردین 3-1

تولید محتوا 25فروردین 2-1


تولید محتوا 25فروردین 1-1

 

 سیستم های رایانه‌ای 27فروردین

 

 جغرافیا 27 فروردین

 

زبان انگلیسی 27 فروردین

 

  نقشه کشی 26فروردین 2-1

 

 نقشه کشی 26فروردین 1-1

 

 دانش فنی پایه

 

 دین و زندگی 31 فروردین

 

 عربی 31 فروردین

 

 سیستمهای رایانه‌ای 31 فروردین 2-1 

 

 سیستمهای رایانه‌ای 31 فروردین 1-1

 

 فیزیک 30 فروردین

 

ریاضی 30 فروردین

 

فارسی 2 اردیبهشت

  تولید محتوا 1اردیبهشت 4-1

 تولید محتوا 1اردیبهشت 3-1 

 تولید محتوا 1اردیبهشت 2-1 

 

 تولید محتوا 1اردیبهشت 1-1

 نقشه کشی 31 فروردین

 

 ریاضی 6اردیبهشت

 زبان انگلیسی 3 اردیبهشت

 

جغرافیا 3اردیبهشت

 

 نقشه کشی 2اردیبهشت 2-1 

 

نقشه کشی 2اردیبهشت 1-1

دانش فنی پایه 2 اردیبهشت

 دین و زندگی 7اردیبهشت

عربی 7 اردیبهشت

   سیستم های رایانه‌ای 6اردیبهشت 3-1

  سیستم های رایانه‌ای 6اردیبهشت 2-1

 سیستم های رایانه‌ای 6اردیبهشت 1-1

 فیزیک 6 اردیبهشت

 

 

  تولیدمحتوا 8اردیبهشت 4-1

 

 تولیدمحتوا 8اردیبهشت 3-1 

  تولیدمحتوا 8اردیبهشت 2-1

 

 تولیدمحتوا 8اردیبهشت 1-1

 

نقشه کشی 7اردیبهشت

 زبان انگلیسی 10اردیبهشت

 جغرافیا 10اردیبهشت

 نقشه کشی 9اردیبهشت 2-1 

نقشه کشی 9اردیبهشت 1-1

دانش فنی پایه 9اردیبهشت

فارسی 9اردیبهشت

 عربی 14اردیبهشت

سیستم های رایانه ای13ار 3-1

 سیستم های رایانه ای 13ارد 2-1 

سیستم های رایانه ای 13ارد 1-1

فیزیک 13اردیبهشت

ریاضی 13اردیبهشت

 تولیدمحتوا 15ارد 4-1 

 تولیدمحتوا 15ارد 3-1 

 تولیدمحتوا 15ارد 2-1 

 تولیدمحتوا 15ارد 1-1

 نقشه کشی 14اردیبهشت

 دینی 14اردیبهشت

 جغرافیا 17اردیبهشت

 نقشه کشی 16اردیبهشت 3-1 

 نقشه کشی 16اردیبهشت 2-1 

نقشه کشی 16اردیبهشت 1-1

دانش فنی پایه 16اردیبهشت

 فارسی 16اردیبهشت

عربی 21 اردیبهشت

سیستم رایانه ای 20ارد 2-1

سیستم رایانه ای 20ارد 1-1

فیزیک 20اردیبهشت

ریاضی 20اردیبهشت

زبان انگلیسی 17اردیبهشت

 

 

 

 

 

 

 

 

نقشه کشی 22اردیبهشت

دین و زندگی 21 اردیبهشت