جهت مشاهده ویدئوهای آفلاین برروی ادامه مطلب کلیک کنید

 

 کاربرد فناوری 26فروردین

 طراحی وب 25فروردین 2-1 

 

طراحی وب 25فروردین 1-1

 

 تاریخ معاصر 25فروردین

 

 سواد رسانه 25فروردین

 

 شیمی 27 فروردین 

 

زبان انگلیسی 27 فروردین

 

 1-2 پایگاه داده 26فروردین

 

1-1 پایگاه داده 26فروردین

فارسی 26 فروردین

 

 طراحی وب 30فرودین 2-1 

 

طراحی وب 30فرودین 1-1

 

 ریاضی 30 فروردین2-1 

ریاضی 30 فروردین1-1

 

 محیط زیست 27 فروردین 

تاریخ معاصر 1اردیبهشت 1-1

 

  پایگاه داده 31فروردین 2-1

 

 پایگاه داده 31فروردین 1-1

 

دین و زندگی 31فرودین

عربی 31فروردین

 

 فارسی 2اردیبهشت

 

 فناوری نوین 2اردیبهشت

 پایگاه داده 1اردیبهشت 2-1 

 

پایگاه داده 1اردیبهشت 1-1

 

تاریخ معاصر 1اردیبهشت 2-1  

 

شیمی 3اردیبهشت

 زبان انگلیسی 3اردیبهشت

 

سواد رسانه 3اردیبهشت

پایگاه داده 3اردیبهشت 2-1  

 

پایگاه داده 3اردیبهشت 1-1

 طراحی وب 7اردیبهشت2-1

 

طراحی وب 7اردیبهشت1-1

 

ریاضی 6اردیبهشت 2-1

 

ریاضی 6اردیبهشت 1-1

 محیط زیست 3اردیبهشت

 

 پایگاه داده 8اردیبهشت 3-1

 

 پایگاه داده 8اردیبهشت 2-1

 پایگاه داده 8اردیبهشت 1-1

 

دین و زندگی 7اردیبهشت

عربی 7اردیبهشت

سواد رسانه 10اردیبهشت

پایگاه داده 10اردیبهشت 2-1

پایگاه داده 10اردیبهشت 1-1

فارسی 9اردیبهشت

کاربرد فناوری 9اردیبهشت

ریاضی 11اردیبهشت2-1

ریاضی 11اردیبهشت1-1

محیطت زیست 10 اردیبهشت

شیمی 10 اردیبهشت

زبان انگلیسی 10اردیبهشت

 کارآفرینی 15اردیبهشت

  پایگاه داده 14اردیبهشت 2-1

 پایگاه داده 14اردیبهشت 1-1

 دین و زندگی 14اردیبهشت

عربی 14اردیبهشت

 پایگاه داده 16اردیبهشت

 فارسی 16اردیبهشت

 کاربرد فناوری 16اردیبهشت

طراحی وب 16اردیبهشت

 تاریخ 15اردیبهشت

 

پایگاه داده 21اردیبهشت 1-1

 

عربی 21اردیبهشت

 دین و زندگی 21اردیبهشت

 ریاضی 20اردیبهشت 2-1 

ریاضی 20اردیبهشت 1-1

       

پایگاه داده 21اردیبهشت 2-1