دانش رایانه بیش از 20 سال سابقه آموزشی دارد. درخشانترین کارنامه عملی دانش رایانه آموزش مهارتهای هفتگانه بین المللی کامپیوتر به فرهنگیان آموزش و پرورش منطقه 2 تهران در طی سالهای 1383 تا 1385 می باشد.

دوره ی جدیدِ فعالیت دانش رایانه از سال 1396 با رویکرد جدید آموزشی مبتنی بر فناوریِ آموزشی و در راستای هوشمندسازی مدارس آغاز میشود. هنرستان دانش رایانه در تابستان 1396 پذیرای مسئولین IT مدارس منطقه برای دوره های هوشمندسازی مدارس و تولیدمحتوا خواهد بود.
هنرستان دانش رایانه مجهز به سه سایت پیشرفته آموزشی می باشد و از بهترین اساتید فنی برای رشته های موجود بهره می برد. مطالب تدریس شده توسط هنرآموز از طریق بُرد هوشمند بصورت محتوای دیجیتالی در اختیار هنرجویان قرار می گیرد.
هنرستان مجهز به دوربین های مداربسته می باشد و کنترل تردد دانش آموزان توسط دستگاه حضور و غیاب ثبت و پیامک تأخیر یا غیبت آنها بطور اتوماتیک به تلفن همراه اولیاء ارسال می گردد.