از موفقیتهای هنرستان با توجه به حضور و فعالیت در جشنواره ها و مهارتهای فنی می توان به کسب رتبه اول استانی در رشته نشریه دیواری هنرهای دیجیتال و هنر دستی اشاره کرد .