اعضای اصلی منتخب شورای دانش آموزی

1- پارسا جهانشیری

دوازدهم کامپیوتر

2- شهاب اعلایی

یازدهم کامپیوتر

3- فربد برآسود

یازدهم کامپیوتر

4- ایلیا تیمور پور

دوازدهم کامپیوتر

5- آرتین منصوریه

یازدهم کامپیوتر

6-آریا کریمی راد

دهم کامپیوتر

اعضای علی البدل

7-عرشیا فانی

پایه دوازدهم کامپیوتر

8- محمد مهدی ملکی

پایه دهم کامپیوتر

9- رادین صحاف زاده

پایه دهم کامپیوتر