اعضای اصلی شورای دانش آموزی

امیر علی محمودی

پایه یازدهم کامپیوتر

محمد مهدی ملکی

پایه یازدهم کامپیوتر

ایلیا تیمور پور

پایه یازدهم کامپیوتر

فربد برآسود

پایه دهم کامپیوتر

علیرضا صیدگر

پایه دوازدهم کامپیوتر

اعضای علی البدل

ماهان قاسمی

پایه دهم کامپیوتر

محمد سیاه پوش

پایه دهم کامپیوتر

پوریا کارگر زاده

پایه دهم کامپیوتر