نمونه سئوالات کاربرد فناوریهای نوین

نمونه سئوالات کاربرد فناوریهای نوین [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/06/نمونه-سوالات-درس-فناوریهای-نوین-پودمان-4و5-1-min.pdf” download=”all” viewer=”google”]

دانش فنی -پودمان 5

نمونه سئوالات درس دانش فنی پودمان 4 – اقای محمدی راد [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/05/daneshfani-5.pdf” download=”all” viewer=”google”]

دانش فنی پودمان 4

نمونه سئوالات دانش فنی  پودمان 4 – علیرضا محمدی راد [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/05/danesh-fani-ali.pdf” download=”all” viewer=”google”]

سئوالات سیستم عامل -پودمان 5

نمونه سئوالات پودمان  5 درس سیستم عامل  -مهندس خادم زاده

درس نصب و راه اندازی سیستم

نمونه سئوالات درس نصب و راه اندازی سیستم -مهندس خادم زاده

الزامات محیط کار

نمونه سئوالات الزامات محیط کار (پایه دهم ) -استاد علی اصغر شریفی [embeddoc url=”https://daneshrayaneh.sch.ir/wp-content/uploads/2022/05/نمونه-سوالات-الزامات-محیط-کار-min.pdf” download=”all” viewer=”google”]