نمونه سئوالات کاربرد فناوریهای نوین

نمونه سئوالات کاربرد فناوریهای نوین

دانش فنی -پودمان 5

نمونه سئوالات درس دانش فنی پودمان 4 – اقای محمدی راد

دانش فنی پودمان 4

نمونه سئوالات دانش فنی  پودمان 4 – علیرضا محمدی راد

سئوالات سیستم عامل -پودمان 5

نمونه سئوالات پودمان  5 درس سیستم عامل  -مهندس خادم زاده

درس نصب و راه اندازی سیستم

نمونه سئوالات درس نصب و راه اندازی سیستم -مهندس خادم زاده

الزامات محیط کار

نمونه سئوالات الزامات محیط کار (پایه دهم ) -استاد علی اصغر شریفی