نمونه کار طراحی وب

مهدی موسوی

سید مهدی مهدی موسوی

تسلط به Html و Css و بوتسرپ

مهدی موسوی

محسن نورزاده

تسلط به  Html و Css و بوتسرپ

علی شاهمرادی

تسلط به HTML  وCSS و Bootstrap

محمد علی آقا محمد خان

محمد علی آقا محمد

تسلط به  Html و Css و بوتسرپ

حاجی صولت

محمد حاجی صولت -پایه زدهم

تسلط به Html و Css و بوتسرپ

آرشام شریفی راد -پایه یازدهم

تسلط Html و Css و بوتسرپ

امیرحسین بختیاری

تسلط به HTML  وCSS و Bootstrap

محمد حاجی صولت -پایه زدهم

تسلط به Html و Css و بوتسرپ

ارشیا طورحقیقی

تسلط Html و Css و بوتسرپ

امیرعلی جمالی

تسلط به HTML  وCSS و Bootstrap

پارسا نورعلیزاده

تسلط به Html و Css و بوتسرپ

احمد رضا فراهانی

تسلط Html و Css و بوتسرپ

ملکی محمد مهدی

تسلط به HTML  وCSS و Bootstrap